جنتی: ب فرمایشات رهبری عمل شده بود شاهد مشکلات اقتصادی نبودیم | در انتخابات مجلس در برابر فشارها کوتاه نیامدیم

جنتی: ب فرمایشات رهبری عمل شده بود شاهد مشکلات اقتصادی نبودیم | در انتخابات مجلس در برابر فشارها کوتاه نیامدیم منبع :همشهری آنلاین