Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

۱۹ دی ۱۳۹۶
بدون نظر

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ بنا ب پیشنهاد شماره ۳۵۶۱٫۱٫۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴  وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات،‌ امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سوارد شدهمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ب قرارداده شده استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح‌ توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸  آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را ب شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱: در این آیین‌نامه واژه “‌قانون”‌ب جای عبارت”‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ ب کار می‌رود.‌

ماده ۲: سوارد شدهمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف قرارداده شده است همه ساله اعتبار لوارد شدهم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف‌ جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط ب اجرای ماده (۱۴)‌ آن را در ذیل ردیف هریک وارد شده دستگاه های ذی‌ربط پیش بینی نماید.‌

تبصره – اعتبارات مذکور بر پایه درخوقرارداده شده است دستگاه های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.‌

ماده ۳: دیه و خسارت و تعیین میزان آن (‌موضوع ماده “۱۳″‌ قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴) ، (۵) و (۶) قانون حادث شده باشد وارد شده محل اعتبارات‌ مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط بر اساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.‌

تبصره – مأمورانی که پس وارد شده پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت ب بکارگیری سلاح نموده و وارد شده این لحاظ ملزم ب پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سوارد شدهمان متبوع مأمور و یا دیگر سوارد شدهمان ها و نهادهای انقلابی و یا وابسته ب دولت‌ پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لوارد شدهم، وجوه ذکر شده وارد شده محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.‌

ماده ۴:  میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که ب مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه‌ بر وفق قانون وارد شده قرارداده شده است و نیز کمک مالی ب این مأموران (‌موضوع ماده”۱۴″‌ قانون)، در هر یک وارد شده وزارتخانه‌ها، سوارد شدهمان ها و نیروهای‌مسلح (‌نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.‌

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

۰
۰