آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ بنا ب پیشنهاد شماره ۳۵۶۱٫۱٫۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴  وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات،‌ امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سوارد شدهمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ب قرارداده شده استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح‌ توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸  آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را ب شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱: در این آیین‌نامه واژه “‌قانون”‌ب جای عبارت”‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ ب کار می‌رود.‌

ماده ۲: سوارد شدهمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف قرارداده شده است همه ساله اعتبار لوارد شدهم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف‌ جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط ب اجرای ماده (۱۴)‌ آن را در ذیل ردیف هریک وارد شده دستگاه های ذی‌ربط پیش بینی نماید.‌

تبصره – اعتبارات مذکور بر پایه درخوقرارداده شده است دستگاه های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.‌

ماده ۳: دیه و خسارت و تعیین میزان آن (‌موضوع ماده “۱۳″‌ قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴) ، (۵) و (۶) قانون حادث شده باشد وارد شده محل اعتبارات‌ مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط بر اساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.‌

تبصره – مأمورانی که پس وارد شده پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت ب بکارگیری سلاح نموده و وارد شده این لحاظ ملزم ب پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سوارد شدهمان متبوع مأمور و یا دیگر سوارد شدهمان ها و نهادهای انقلابی و یا وابسته ب دولت‌ پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لوارد شدهم، وجوه ذکر شده وارد شده محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.‌

ماده ۴:  میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که ب مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه‌ بر وفق قانون وارد شده قرارداده شده است و نیز کمک مالی ب این مأموران (‌موضوع ماده”۱۴″‌ قانون)، در هر یک وارد شده وزارتخانه‌ها، سوارد شدهمان ها و نیروهای‌مسلح (‌نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.‌

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *