ب مناسبت روز جهانی حیات وحش / «گرب های بزرگ، شکارچیانی در معرض تهدید»

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): بر اساس پیشنهاد ارائه شده در شانزدهمین نشست متعاهدین کنوانسیون منع تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض (CITES) در سال ۲۰۱۳ ب سوارد شدهمان  ملل متحد، این سوارد شدهمان طی نشست عمومی خود در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، روز سوم ماه مارس (۱۳ اسفند در سال های شمسی) مصادف با تاریخ پذیرش کنوانسیون سایتیس در سال ۱۹۷۳ را ب عنوان «روز جهانی حیات وحش» معرفی کرده قرارداده شده است.

در اعلامیه صادره وارد شده سوی این کنوانسیون وارد شده کشورها خوقرارداده شده استه شده تا بر اساس اهمیت گونه های مختلف گیاهی و جانوری اقداماتی را برای افزایش آگاهی عمومی و معرفی این روز ب انجام برسانند.

روز جهانی حیات وحش در حال حاضر مهمترین رویداد جهانی سالانه در مورد حیات وحش قرارداده شده است.

روز جهانی حیات وحش در سال ۲۰۱۸ ب موضوع گرب سانان بزرگ جثه  پرداخته قرارداده شده است و شعار امسال «گرب های بزرگ، شکارچیانی در معرض تهدید» انتخاب شده قرارداده شده است.

گرب های بزرگ جانورانی شناخته شده و مورد تحسین در سراسر جهان هستند. با این حال، امروزه این شکارچیان کاریزماتیک با تهدیدات فراوان و متفاوت مواجه هستند که عمدتا ناشی وارد شده فعالیت های انسانی قرارداده شده است.

ب طور کلی، جمعیت آنها ب علت وارد شده دست دادن زیستگاه و طعمه، درگیری با مردم، شکار و تجارت غیرقانونی، ب شدت کاهش می یابد.

ب عنوان مثال، جمعیت ببر در ۱۰۰ سال گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته و جمعیت شیرهای آفریقایی فقط در ۲۰ سال ۴۰ درصد کاهش یافته قرارداده شده است. اما برای کاهش این روند، اقدامات متعددی صورت گرفته قرارداده شده است.

گرب های بزرگ شامل نه تنها شیر، ببر، پلنگ و جگوار، یوزپلنگ، پلنگ برفی، پوما، پلنگ ابری و سایر گرب سانان بزرگ جثه می باشد.

گونه های بزرگ گرب در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی، پراکندگی دارند.

در این گزارش می پردوارد شدهیم ب وضعیت هفت گرب بزرگ جهان یعنی شیر، ببر، پلنگ، یوزپلنگ، جگوار، پوما و پلنگ برفی

ببر (Panthera tigris)

در بین تمام گرب های بزرگ، ببرها نزدیک ترین گونه ب انقراض هستند.

تا کمتر وارد شده  وارد شده یک قرن پیش ۱۰۰ هزار ببر وحشی در آسیا زندگی می کرد اما امروز کمتر وارد شده ۳۹۰۰ ببر بصورت وحشی در طبیعت باقی مانده قرارداده شده است.

۹۶ درصد وارد شده زیستگاه های تاریخی ببر در جهان وارد شده بین رفته و ببرها تنها در ۴ درصد وارد شده محدوده زیستگاه تاریخی خود وجود دارند.

بیشتر نابودی زیستگاه ببرها طی دو دهه اخیر رخ داده قرارداده شده است.

ببرها در ۱۱ کشور آسیا وجود دارند، اما جمعیت های تایید شده ببر تنها در ۸ کشور موجود هستند.

ببرها در ۱۰ کشور وارد شده جمله ایران منقرض شده اند.

ببر ب ۹ زیر گونه تقسیم میشود. سه مورد وارد شده آنها (جاوین، خزر و بالی) منقرض شده اند. زیرگونه جنوبی- چینی، ب احتمال زیاد منقرض شده و هیچ نشانه ای وارد شده وجود آن در دهه گذشته وجود ندارد.

گونه های موجود شامل بنگال، هندوچین، سوماترا، سیبری و مالایی هستند.

یوزپلنگ (Cheetah)

یوزپلنگ همانطور که بعنوان سریعترین پستاندارن زمین شناخته  می شود، با همان سرعت نیز ب سمت انقراض پیش می رود و در میان گرب سانان بزرگ جثه پس وارد شده ببر بیشترین نگرانی را ب خود اختصاص داده قرارداده شده است.

تخمین زده می شود که تنها ۷/۱۰۰ یوزپلنگ وحشی در جهان باقی مانده اند و آینده آنها نیز نامعلوم قرارداده شده است.

یوزپلنگ ها وارد شده حدود ۹۰ درصد وارد شده محدوده تاریخی زیستگاه خود در آفریقا ناپدید شده اند و در آسیا ب جز یک محدوده و جمعیت کوچک شاید ۵۰ نفری در مرکز ایران، در سایر زیستگاه های خود وارد شده بین رفته اند.

پلنگ برفی (Uncia uncia)

پلنگ های برفی با توجه ب ماهیت مخفیکار آنها و اینکه ب ندرت آنها دیده می شوند در بین مردم محلی ب عنوان ارواح کوهستانی معروف هستند.

پلنگ برفی یکی وارد شده کمیاب ترین گرب های بزرگ قرارداده شده است.

پلنگ های برفی در ۱۲ کشور در محدوده ای ب وسعت ۲ میلیون کیلومتر مربع زندگی می کنند. ۶۰ درصد زیستگاه پلنگ برفی در کشور چین قرارداده شده است.

زیستگاه پلنگ برفی در ارتفاع تقریبا ۲۵۰۰ – ۵۵۰۰ متر وارد شده سطح دریا قرارداده شده است.

اعتقاد بر این قرارداده شده است که امروزه بین ۳/۹۲۰ تا ۷/۵۰۰ پلنگ برفی بصورت وحشی در طبیعت وجود دارد.

شکار پلنگ برفی برای عرضه ب بوارد شدهار غیر قانونی حیات وحش تهدید اصلی برای بقای این گونه قرارداده شده است. پلنگ برفی زنده یا قطعات بدن آنها می تواند تا هزاران دلار در آمریکا فروخته شود. پوست (خز) متمایز پلنگ برفی طرفدارن بسیاری دارد و قرارداده شده استخوان های آنها در طب سنتی آسیا درگیرکننده می شود.

جگوار (Panthera onca)

با وجودی که جمعیت جگوار در برخی مناطق بسیار زیاد قرارداده شده است، نسل این گرب وحشی بر اثر شکار غیر قانونی، جنگل زدایی و وارد شده دست دادن طعمه تهدید می شود.

جگوارها در ۱۸ کشور آمریکای لاتین وارد شده مکزیک تا آرژانتین وجود دارند اما امروزه وارد شده ۴۰ درصد وارد شده محدوده زیستگاه تاریخی خود ریشه کن شده اند.

پلنگ (Panthera pardus)

پلنگ ها دارای وسیعترین طیف زیستگاه وارد شده گرب های بزرگ هستند و در زیستگاه های متنوعی وارد شده جنگل های جنگلی کنگو تا بیابان های خاورمیانه زندگی می کنند.

با وجود سوارد شدهگاری قابل توجه پلنگ، جمعیت آنها در آفریقا و آسیا در حال کاهش قرارداده شده است.

پلنگ ها تا کنون در شش کشور هنگ کنگ، چین، کویت، لیبی، سنگاپور، عربستان سعودی و تونس منقرض شده اند و حضور پلنگ در شش کشور دیگر عراق، قزاقستان، جمهوری کره، لبنان، لسوتو و موریتانی در حاله ای وارد شده ابام قرار دارد.

حداقل ۴۰ درصد وارد شده زیستگاه تاریخی پلنگ در آفریقا و بیش وارد شده ۵۰ درصد وارد شده زیستگاه پلنگ در آسیا وارد شده بین رفته قرارداده شده است.

شیر (Panthera leo)

علیرغم اینکه نماد آفریقای وحشی شیر قرارداده شده است اما شیرها در معرض خطر فاجعه باری قرار گرفته اند.

شیرها در ۲۷ کشور آفریقایی و یک کشور آسیایی (هندوستان) وجود دارند، اما تنها ۷ کشور هستند که در آنها بیش وارد شده ۱۰۰۰ شیر زندگی می کنند.

شیرها در بیش وارد شده ۸۰ درصد وارد شده زیستگاه تاریخی خود تنها در ۱۰۰ سال گذشته ناپدید شده اند.

جمعیت شیر در سراسر جهان حدود ۲۰ هزار فرد تخمین زده میشود.

پوما (Puma concolor)

پوما که ب عنوان شیر کوهی نیز شناخته می شود در ۲۸ کشور آمریکا وجود دارد، اما جمعیت این گونه رو ب کاهش قرارداده شده است.

پوماها دارای بزرگترین محدوده جغرافیایی یک پستاندار در نیمکره غربی کره زمین هستند و وارد شده جنوب آلاسکا تا جنوب شیلی زندگی می کنند.

در طول قرن گذشته ما بسیاری وارد شده گرب های بزرگ بعنوان با شکوه ترین شکارچیان سیاره زمین را وارد شده دست داده ایم. روز جهانی حیات وحش ۲۰۱۸ ب ما فرصتی را برای بالا بردن آگاهی در مورد وضعیت بد آنها و حمایت وارد شده بسیاری وارد شده اقدامات جهانی و ملی که برای نجات این گونه های شناخته شده انجام می شود، فراهم می کند.

پس همین امروز برای کمک ب حفاظت وارد شده این موجودات باشکوه کاری کن…

۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *