تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور را ب شرح زیر تصویب نمودند.

ماده یکم- وارد شده تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق ب دولت قرارداده شده است ولو اینکه قبل وارد شده این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بره برداری وارد شده آنها ب عهده سوارد شدهمان جنگلبانی ایران قرارداده شده است.

تبصره ۱ – سوارد شدهمان جنگلبانی مجوارد شده قرارداده شده است بره برداری وارد شده منابع فوق را راساً عهده دار و یا با انعقاد قراردادهای لوارد شدهم ب عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره ۲ – توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک وارد شده تصویبنامه قانونی نیستند ولی بره برداری وارد شده آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع قرارداده شده است.

تبصره ۳ – عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجوارد شدهند با تشخیص و گواهی سوارد شدهمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده سوم- ب اشخاصی که دارای سند مالکیت ب نام جنگل هستند و یا وارد شده مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها ب نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی وارد شده هیأت های رسیدگی املاک واگذاری ب نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود:

الف- مورد جنگلهای شمال که وارد شده حوزه آستارا شروع و ب حوزه گلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب-در مورد سایر جنگلها و بیشه های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.

ج- ب اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که ب موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت های رسیدگی املاک واگذاری ب آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر ب نحو زیر رفتار میشود:

١- ب اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا ب نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا وارد شده مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی وارد شده هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (وارد شده حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار ۱۰۰ ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار ۵۰ ریال پرداخت میشود.

٢- در مورد مراتع غیر مشجر ب نحو زیر رفتار میشود:

الف- نسبت ب مراتع غیر مشجر که ب نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه ب قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب ب دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سوارد شدهمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که ب موجب این بند در آتیه ب دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب نامه شماره ۱۲/۲۴۳۲ مورخ ۱۳۳۹/۹/۱۳ مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود.

ب- مراتع غیر مشجری که با توجه ب قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً ب موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی ب املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره- سوارد شدهمان جنگلبانی میتواند ب هر خانواده جنگلن شین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه ب ظرفیت چرا ب مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجوارد شدهه چرا بدهد. هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها ب نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت ب نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه ب منزله سند مالکیت تلقی میگردد. نسبت ب منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی ب املاک واگذاری مطرح قرارداده شده است پس وارد شده صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی ب املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه ب ذی حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق قرارداده شده استرداد که نسبت ب اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد وارد شده تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب قرارداده شده است. بستانکاران اسناد مزبور میتوانند ب قائم مقامی بدهکار ب سوارد شدهمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود وارد شده وجوهی که ب موجب این قانون قابل پرداخت قرارداده شده است و ب ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت ب بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت ب موارد شدهاد میتواند وارد شده سایر دارایی بدهکار قرارداده شده استیفای طلب نماید.

ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بره برداری وارد شده آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی ب هر عنوان ب اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور وارد شده تاریخ تصویب این قانون ملغی قرارداده شده است و بره برداران در صورت تمایل ب ادامه بره برداری در جنگلها و مراتع فوق باید ب سوارد شدهمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لوارد شدهم را بدهند.

تبصره- مستثنیات این ماده ب قرار ذیل قرارداده شده است:

١- سوارد شدهمان جنگلبانی میتواند نسبت ب طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی وارد شده طرف سوارد شدهمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال وارد شده این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد وارد شده لحاظ بای درخت که ب موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی وارد شده جنگل باشد نسبت ب سهم مالکیت سابق خود باید ب سوارد شدهمان جنگلبانی مراجعه و سوارد شدهمان مزبور مجوارد شده قرارداده شده است بدون رعایت تشریفات آییننامه معاملات دولتی و با توجه ب هزینه هایی که در مورد اجرای طرح ب عمل آمده قرار داد لوارد شدهم برای دریافت بره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها وارد شده پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند وارد شده سال ۱۳۴۲ ب بعد وارد شده جنگل های مورد طرح بره برداری نمایند موظفند بره مالکانه درختان مورد پروانه های قطع را که وارد شده سال مزبور ب بعد صادر میشود ب سوارد شدهمان جنگلبانی بپردوارد شدهند و چنانچه مجری طرحی ب عللی قادر ب اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سوارد شدهمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب الاجلی ب او اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سوارد شدهمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده دار و یا وارد شده طریق مزایده ب اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود.

٢- اشخاصی که ب قرارداده شده استناد ماده ۲۴ قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ ۱۳۴۱/۶/۸ پروانه بره برداری وارد شده جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که ب قرارداده شده استناد تصویبنامه شماره ۴۲۷۳۸ – ۱۳۴۱/۹/۱۸ در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بره برداری نموده اند بره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجوارد شده و چنانچه وارد شده مالک جنگل ب موجب سند رسمی تحصیل مجوز بره برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بره مالکانه ب مالک قبلی پرداخت میشود.

ماده هشتم- وارد شده تاریخ تصویب این قانون سوارد شدهمان جنگلبانی مجوارد شده قرارداده شده است برای مصارف روستایی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه ب میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بره مالکانه اجوارد شدهه بره برداری صادر نماید.

ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال وارد شده تاریخ انتشار آگهی سوارد شدهمان جنگلبانی ب سوارد شدهمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالب کنند پس وارد شده انقضای مدت مزبور نمیتوان ب تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالب نمیباشد. نسبت ب مشمولین ماده پنجم وارد شده تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال ب اقساط متساوی سالانه ب اشخاص ذیحق پرداخت میشود.

ماده یوارد شدهدهم- دولت مکلف قرارداده شده است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال ب منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سوارد شدهمان جنگلبانی بگذارد.

ماده دووارد شدهدهم- وزارت کشاورزی مکلف قرارداده شده است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس وارد شده تصویب هیأت وزیران ب موقع اجرا بگذارد.

ماده سیزدهم- وزارتخانه های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف قرارداده شده است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس وارد شده گشایش مجلسین تحصیل نماید.

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *