دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سوارد شدهمان حفاظت هوا در ارتباط با جرایم زیست محیطی

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲  بنا ب پیشنهاد شماره ۵۲۸۳ ـ ۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۲  سوارد شدهمان حفاظت هوا و تأیید سوارد شدهمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ب قرارداده شده استناد تبصره ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سوارد شدهمان حفاظت هوا در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ دستورالعمل قانون یادشده را ب شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط ب کار می‌روند:

الف ـ سوارد شدهمان: سوارد شدهمان حفاظت هوا.

ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سوارد شدهمان حفاظت هوا در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴

پ ـ کارکنان و مأموران سوارد شدهمان: آن دسته وارد شده کارکنان شاغل غیرستادی سوارد شدهمان که در زمینه حفاظت هوا، کنترل مناطق، کشف، تعقیب جرایم ناشی وارد شده قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری وارد شده منابع آلاینده و مخرب هوا فعالیت دارند.

ت ـ کاشف: کسی که نگهداری، حمل و نقل، ورود و خروج و ب طور کلی شکار و صید غیرمجوارد شده جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می‌نماید و ب مأموران سوارد شدهمان در واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌کند و زیر صورتجلسه مربوط را امضاء می‌نماید.

ماده۲ـ سوارد شدهمان حفاظت هوا موظف قرارداده شده است ب منظور اجرای قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه‌ای خود پیش بینی و مطابق مقررات این دستورالعمل مصرف نماید.

ماده۳ـ مبنای محاسب حق کشف، هفتاد درصد (۷۰%) بای جانور وحشی شکارشده طبق مصوبات شورای‌عالی حفاظت هوا می‌باشد که ب شرح زیر قابل پرداخت قرارداده شده است:

الف ـ کارکنان و مأموران سوارد شدهمان در امر کشف تخلفات و جرایم زیست محیطی معادل بیست‌و‌پنج ‏درصد (۲۵%) بای جانوران وحشی.

ب ـ کارکنان و مأموران سوارد شدهمان در امور جلوگیری وارد شده تخلفات و جرایم معادل سی و پنج درصد (۳۵%) بای جانوران وحشی.

پ ـ کارکنان و مأموران سوارد شدهمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده‌درصد (۱۰%) بای جانوران وحشی.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک وارد شده اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چند عنوان سهیم باشند، فقط حق دریافت سهم بیشتر را دارند.

تبصره۲ـ در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک وارد شده بندهای این ماده بیش وارد شده یک نفر باشند، سهم مقرر ب نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد ب تشخیص مدیرکل حفاظت هوا قرارداده شده استان ذی‌ربط یا رییس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.

ماده۴ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده(۳) و بندهای آن، سوارد شدهمان موظف قرارداده شده است وارد شده محل اعتبارات مصوب که ب این منظور اختصاص می‌یابد حسب مورد و ب تشخیص رییس سوارد شدهمان یا نماینده وی نسبت ب پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار ب مشمولین قانون ب شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ ب هر یک وارد شده کارکنان و مأموران سوارد شدهمان که ضمن انجام وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می‌گیرند با ارایه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی، حداکثر تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر ب نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.

ب ـ ب خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و مأموریت محوله ب منظور جلوگیری، کشف، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را وارد شده دست می‌دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

پ ـ ب کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله ب ویژه کشف، تعقیب جرایم و دفاع وارد شده حقوق سوارد شدهمان دچار خسارات مالی شده‌اند حداکثر بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

ت ـ ب کارکنان و مأمورانی که هنگام کشف، تعقیب جرایم، شکار و صید براثر درگیری با متخلفان ب حکم قطعی مراجع قضایی ب پرداخت دیه محکوم می‌شوند، معادل مبلغ دیه مندرج در حکم مزبور.

ث ـ ب کارکنان و مأمورانی که انجام وظایف آنها با سختی شرایط کار موضوع بند (خ) ماده (۳۹) قانون قرارداده شده استخدام کشوری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ همراه قرارداده شده است فوق‌العاده‌ای ب همین عنوان قابل پرداخت قرارداده شده است.

تبصره ـ دستورالعمل این بند ب پیشنهاد سوارد شدهمان حفاظت هوا و سوارد شدهمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ب تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *