قانون شکار و صید | دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): قانون شکار و صید مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۵۳ و ۲۵/ ۹/ ۱۳۷۵

ماده‌ ۱ـ برای‌ حفظ‌ و حمایت‌ و تکثیر جانوران‌ وحشی‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تشکیل‌ می‌شود، سوارد شدهمان‌ مزبور دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ بوده‌ و زیر نظر شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ قرارداده شده است‌.

ماده‌ ۲ـ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.

ماده‌ ۳ـ شورایعالی‌ دارای‌ وظائف‌ و اختیارات‌ زیر قرارداده شده است‌:

الف‌ـ (بطور ضمنی‌ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.)

ب‌ـ تعیین‌ محدودیتها و ممنوعیت‌های‌ زمانی‌ و مکانی‌ شکار و صید و حدود پارکهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرقهای‌ اختصاصی‌

پ‌ـ تعیین‌ انواع‌ اسلحه‌ و وسایل‌ ممنوع‌ شکار وصید

ت‌ـ تعیین‌ انواع‌ جانوران‌ وحشی‌ و حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت‌ شده‌ و در معرض‌ خطر انقراض‌ و جانوران‌ زیانکار

ث‌ـ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.

ج‌ـ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.

چ‌ـ تعیین‌ بای‌ جانوران‌ وحشی‌ وارد شده لحاظ‌ مطالب‌ ضرر و زیان‌

ماده‌ ۴ـ مصوبات‌ شواریعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ در حدود وظایف‌ و اختیارات‌ مذکور در این‌ ماده‌ بیست‌ روز پس‌ وارد شده درج‌ در یکی‌ وارد شده روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌ رسمی‌ کشور لوارد شدهم‌الاجر قرارداده شده است‌.  سوارد شدهمان‌ موظف‌ قرارداده شده است‌ بلافاصله‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ را بوسیله‌ رادیو و آگهی‌ و سایر وسایل‌ ب‌ اطلاع‌ اهالی‌ برساند.

ماده‌ ۵ـ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.

ماده‌ ۶ـ وظائف‌ سوارد شدهمان‌ بقرار زیر قرارداده شده است‌:

الف‌ـ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ در حدود مقررات‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌

ب‌ـ تنظیم‌ و اجرای‌ مقررات‌ شکار و صید بر اساس‌ هدفهای‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌

پ‌ـ حفظ‌ و نگهداری‌ شکارگاهها و فضای‌ حیاتی‌ جانوران‌ وحشی‌ و حمایت‌ آنها در برابر گرسنگی‌ و تشنگی‌ و صید و شکار بی‌رویه‌ و عوامل‌ و حوادث‌ نامساعد جوی‌ و طبیعی‌ مانند حریق‌ جنگل‌ و مراتع‌ و سیل‌ و طغیان‌ رودخانه‌ها و بیماریهای‌ واگیر و مسمومیت‌ نباتی‌ و امثال‌ آن‌.

ت‌ـ فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محیط‌ مساعد جهت‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌

ث‌ـ کوشش‌ در اصلاح‌ نژاد جانوران‌ وحشی‌

ج‌ـ بررسی‌ و تحقیقات‌ علمی‌ درباره‌ جانوران‌ وحشی‌

چ‌ـ ایجاد پارکهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و موزه‌های‌ حیوان‌ شناسی‌

ح‌ـ تشویق‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ ب‌ تأسیس‌ باغات‌ وحش‌ و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت‌ پرورش‌ ماهی‌ و پرندگان‌ شکاری‌ وارد شده طریق‌ راهنمائی‌های‌ فنی‌

خ‌ـ تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ ب‌ منظور برانگیختن‌ حس‌ حیوان‌ دوستی‌ و حفاظت‌ منابع‌ طبیعی‌ در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی‌ در این‌ زمینه‌

دـ همکاری‌ با سوارد شدهمانهای‌ مربوط‌ ب‌ جنگل‌ و مراتع‌ و خاک‌ و آب‌ ب‌ منظور حفظ‌ منابع‌ طبیعی‌ کشور

ذـ همکاری‌ با سوارد شدهمانهای‌ مشاب‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ ب‌ منظور حفظ‌ و حمایت‌ جانوران‌ وحشی‌ و مهاجر در حدود تعهدات‌ متقابل‌

ماده‌ ۷ـ خرید و فروش‌، تکثیر و پرورش‌ و صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ و اجزای‌ آنها که‌ غیر بومی‌ ایران‌ بوده‌ و وارد شده خارج‌ ب‌ کشور وارد شده‌ و یا وارد شده قبل‌ در کشور تکثیر و پرورش‌ یافته‌اند با کسب‌ پروانه‌ و یا اجوارد شدهه‌ وارد شده سوارد شدهمان‌ مجوارد شده می‌باشد. ورود و صدور آن‌ دسته‌ وارد شده جانوران‌ وحشی‌ و اجزای‌ آنها که‌ در فهرست‌ کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ ثبت‌ شده‌اند با رعایت‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ مذکور صورت‌ میگیرد. سوارد شدهمان‌ می‌تواند گونه‌هایی‌ که‌ بر خلاف‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ ب‌ کشور وارد شده‌اند ضبط‌ و در صورت‌ لزوم‌ با هزینه‌ واردکننده‌ ب‌ کشور مبدا عودت‌ دهد.

ماده‌ ۸ـ سوارد شدهمان‌ می‌تواند در موارد زیر بر حسب‌ مورد پروانه‌ و یا اجوارد شدهه‌ رایگان‌ صادر نماید:

الف‌ ـ جمع‌آوری‌ نمونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ ب‌ منظور انجام‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ علمی‌ و آموزشی‌ و یا انجام‌ فعالیتهای‌ مورد نیوارد شده موزه‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و نمایشگاههای‌ تندیس‌ آرائی‌.

ب‌ـ دفع‌ آن‌ دسته‌ وارد شده جانوران‌ وحشی‌ که‌ ب‌ مزارع‌ و باغها آسیب‌ می‌رسانند.

ج‌ـ صید برخی‌ وارد شده گونه‌های‌ آبزیان‌ توسط‌ ساکنان‌ مناطق‌ محروم‌ در مواردی‌ که‌ سوارد شدهمان‌ صدور پروانه‌ رایگان‌ را در آن‌ مناطق‌ ضروری‌ بداند.

دـ تقدیر وارد شده کسانیکه‌ ب‌ تشخیص‌ رئیس‌ سوارد شدهمان‌، خدمات‌ مؤثری‌ در مورد حفاظت‌ وارد شده حیات‌ وحش‌ و حمایت‌ وارد شده اهداف‌ سوارد شدهمان‌ ب‌ عمل‌ آورده‌اند.

تبصره‌ـ وظایف‌ و اختیاراتی‌ که‌ در این‌ قانون‌ برای‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ منظور شده‌ منافی‌ با اختیارات‌ و وظائف‌ شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ نمی‌باشد.

ماده‌ ۹ـ چنانچه‌ مأموران‌ سوارد شدهمان‌ و میرشکاران‌ یا صاحبان‌ مزارع‌ و باغها در حدود مجوزهای‌ صادر شده‌ نتوانند وارد شده دفع‌ خسارت‌ یا صدماتی‌ که‌ وارد شده ناحیه‌ جانوران‌ وحشی‌ ب‌ افراد، مزارع‌ و باغها وارد می‌شود جلوگیری‌ ب‌ عمل‌ آورند جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ وارد شده محل‌ درآمدهای‌ حاصل‌ وارد شده اجرای‌ این‌ قانون‌ تأمین‌ خواهد شد همچنین‌ سوارد شدهمان‌ می‌تواند جهت‌ پیشگیری‌ وارد شده این‌ خسارت‌ نسبت‌ ب‌ محصور نمودن‌ زیستگاههای‌ حفاظت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ وارد شده محل‌ درآمدهای‌ مذکور اقدام‌ نماید.

ماده‌ ۱۰ـ هرکس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود ب‌ جزای‌ نقدی‌ وارد شده یکصدهزار(۱۰۰۰۰۰) تا یک‌ میلیون‌ (۱۰۰۰۰۰۰)ریال‌ یا حبس‌ وارد شده یک‌ ماه‌ تاشش‌ ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه‌

ب‌ـ شکار و صید بیش‌ وارد شده میزان‌ مندرج‌ در پروانه‌ و یا خلاف‌ مقررات‌ و خارج‌ وارد شده محلهای‌ مندرج‌ در پروانه‌

ج‌ـ حمل‌، عرضه‌، فروش‌ و صدور جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ یا کشته‌ و اجزای‌ آنها بدون‌ کسب‌ پروانه‌ و یا مجوز وارد شده سوارد شدهمان‌

دـ وارد شده بین‌ بردن‌ رستنی‌ها وارد شده جمله‌ قطع‌ درختان‌، خارزنی‌، بوته‌کنی‌ و تعلیف‌ غیرمجوارد شده در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاه‌های‌ حیات‌ وحش‌ و تجاوز و تخریب‌ در این‌ مناطق‌

ماده‌ ۱۱ـ هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود ب‌ جزای‌ نقدی‌ وارد شده یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال‌ تا سه‌میلیون(۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال‌ یا حبس‌ وارد شده ۹۱ روز تا۶ ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر

ب‌ـ مبادرت‌ ب‌ شکار و صید در مناطق‌ ممنوع‌ و یا خلاف‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی‌ که‌ سوارد شدهمان‌ در حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود تعیین‌ و آگهی‌ کرده‌ قرارداده شده است‌ و شکار غیرمجوارد شده در قرقهای‌ اختصاصی‌

ج‌ـ شکار و صید با وسایل‌ و وارد شده طرق‌ غیرمجوارد شده و یا شکار با درگیرکننده‌ وارد شده اسلحه‌ دیگران‌

دـ تخریب‌ چشمه‌ها و آبشخور حیوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌

ه ـ اقدام‌ ب‌ صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ موضوع‌ ماده‌ (۷) این‌ قانون‌ ب‌ صورت‌ غیرمجوارد شده

ماده‌ ۱۲ـ هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود ب‌ مجوارد شدهات‌ حبس‌ وارد شده سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و یا ب‌ جزای‌ نقدی‌ وارد شده یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال‌ تا هجده‌ میلیون‌ (۱۸/۰۰۰/۰۰۰)ریال‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ حمایت‌ شده‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ ویژه‌

ب‌ـ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ ویژه‌ و صید غیرمجوارد شده در رودخانه‌های‌ حفاظت‌ شده‌

ج‌ـ وارد شده بین‌ بردن‌ رستنی‌ها و تعلیف‌ و تخریب‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و هر گونه‌ تجاوز و فعالیت‌ غیر مجوارد شده در این‌ گونه‌ مناطق‌

دـ آلوده‌ نمودن‌ آب‌ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابای‌ حفاظت‌ شده‌، چشمه‌ها و آبشخورها ب‌ موادی‌ که‌ باعث‌ آلودگی‌ آب‌ و وارد شده بین‌ میره‌ آبزیان‌ شود.

ماده‌ ۱۳ـ هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود ب‌ مجوارد شدهات‌ حبس‌ وارد شده نود و یک‌ روز تا سه‌ سال‌ یا جزای‌ نقدی‌ وارد شده یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (۱/۸۰۰/۰۰۰) ریال‌ تا بیست‌میلیون‌ (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال‌ و در صورت‌ تکرار ب‌ هر دو مجوارد شدهات‌ محکوم‌ می‌شود.

الف‌ـ شکار جانوران‌ وحشی‌ کمیاب‌ و در معرض‌ خطر انقراض‌ وارد شده قبیل‌ جبیر، گورخر، گوزن‌ زرد ایرانی‌، یوزپلنگ‌، تمساح‌ (کروکودیل‌)، هوبره‌ و میش‌ مرغ‌

ب‌ـ شکار در پارکهای‌ ملی‌

ج‌ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران‌ وحشی‌ با درگیرکننده‌ وارد شده سموم‌ و مواد منفجره‌ و امثال‌ آن‌ و شکار ب‌ صورت‌ تعقیب‌ با درگیرکننده‌ وارد شده وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ کشتار آنان‌ ب‌ طریق‌ جرگه‌ و محاصره‌ دسته‌ جمعی‌

دـ مبادرت‌ ب‌ اقداماتی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ آب‌ دریای‌ خزر و خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ با مواد غیر نفتی‌ را فراهم‌ آورده‌ و باعث‌ مرگ‌ و میر آبزیان‌ یا ب‌ خطر افتادن‌ محیط‌ زیست‌ آنان‌ شود.

ه ـ ایجاد یا فراهم‌ کردن‌ مقدمات‌ آتش‌ سوزی‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بر اثر بی‌مبالاتی‌ یا عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ محیط‌ زیست‌ و یا تخلف‌ وارد شده نظامات‌ دولتی‌

تبصره‌ ۱ـ در صورت‌ ایجاد آتش‌ سوزی‌ عمدی‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌، مرتکب‌ ب‌ مجوارد شدهاتهای‌ مقرر در ماده‌ (۶۷۵) قانون‌ مجوارد شدهات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲ـ هرکس‌ مبارت‌ ب‌ زنده‌گیری‌، شکار،خرید، فروش‌، حمل‌، نگهداری‌ و صدور پرندگان‌ شکاری‌ وارد شده قبیل‌ شاهین‌، بحری‌، بالابان‌ و دلیجه‌ کند علاوه‌ بر محکومیت‌ ب‌ حداکثر مجوارد شدهات‌ حبس‌ مقرر در این‌ ماده‌ ب‌ جزای‌ نقدی‌ وارد شده یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (۱/۸۰۰/۰۰۰) تا بیست‌ میلیون‌ (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۴ـ وسائل‌ شکار و صید وارد شده قبیل‌ تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربین‌ چشمی‌، تور و قلاب‌ ماهیگیری‌ و سایر ادوات‌ ارتکاب‌ جرم‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ یاد شده‌ بالا ب‌ همراه‌ دارند و همچنین‌ موتورسیکلت‌هایی‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ بالا ب‌ طور مستقیم‌ برای‌ شکار مورد درگیرکننده‌ قرار می‌دهند توسط‌ سوارد شدهمان‌ توقیف‌ و این‌ وسائل‌ تا خاتمه‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ قطعی‌ زیر نظر سوارد شدهمان‌ ب‌ صورت‌ امانی‌ نگهداری‌ شده‌ و دادگاه‌ پس‌ وارد شده صدور حکم‌ نسبت‌ ب‌ اموال‌ یاد شده‌ تعیین‌ تکلیف‌ می‌کند.

ماده‌ ۱۵ـ شروع‌ ب‌ شکار جانوران‌ وحشی‌ بر خلاف‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قابل‌ تعقیب‌ و مجوارد شدهات‌ می‌باشد و مرتکب‌ ب‌ حداقل‌ مجوارد شدهات‌ مقرر محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۶ـ در صورت‌ تکرار جرائم‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در مواد ۱۱ و ۱۲ این‌ قانون‌ مرتکب‌ ب‌ اشد مجوارد شدهات‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۷ـ وجوه‌ حاصله‌ وارد شده جرائم‌ مذکور در این‌ قانون‌ جزء درآمد دولت‌ محسوب‌ و ب‌ خزانه‌ داری‌ کل‌ پرداخت‌ می‌شود.  حیواناتی‌ که‌ بر خلاف‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ شکار یا صید شده‌ باشند متعلق‌ ب‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند بود.

ماده‌ ۱۸ـ در مورد جرائم‌ مذکور در این‌ قانون‌ سوارد شدهمان‌ وارد شده حیث‌ مطالب‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ وارد شده جرم‌ برحسب‌ مورد شاکی‌ یا مدعی‌ خصوصی‌ شناخته‌ می‌شود.

ماده‌ ۱۹ـ لغو شده‌ قرارداده شده است‌.

ماده‌ ۲۰ـ در صورتی‌ که‌ گزارش‌ مأمور سوارد شدهمان‌ برخلاف‌ واقع‌ باشد مأمور مزبور ب‌ دو برابر کیفر جرمی‌ که‌ موضوع‌ گزارش‌ بوده‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۲۱ـ هرگاه‌ مأمورین‌ سوارد شدهمان‌ خود مرتکب‌ جرائم‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ شوند و یا در ارتکاب‌ جرم‌ مشارکت‌ یا معاونت‌ داشته‌ باشند، بر حسب‌ مورد ب‌ حداکثر مجوارد شدهات‌ مقرر دراین‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ ۲۲ـ در مورد جرائم‌ مذکور در این‌ قانون‌ هرگاه‌ عمل‌ ارتکابی‌ طبق‌ سایر قوانین‌ مستلزم‌ مجوارد شدهات‌ شدیدتری‌ باشد مرتکب‌ ب‌ مجوارد شدهات‌ اشد محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۲۳ـ سوارد شدهمان‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ و بررسی‌های‌ علمی‌ و پیش‌گیری‌ وارد شده سرایت‌ امراض‌ عمومی‌ و نظایر آن‌ در موارد اقتضاء اقدام‌ لوارد شدهم‌ بعمل‌ خواهد آورد.

ماده‌ ۲۴ـ در مواردیکه‌ بنابر مقتضیات‌ حفظ‌ نسل‌ و حمایت‌ جانوران‌ وحشی‌ قطع‌ اشجار و رستنی‌ها ضرورت‌ داشته‌ باشد سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با موافقت‌ سوارد شدهمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور اقدام‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۲۵ـ جنگلهایی‌ را که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ بره‌برداری‌ وارد شده آنها بوسیله‌ سوارد شدهمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور بعمل‌ می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای‌ لوارد شدهم‌ و طبق‌ طرحهای‌ جنگلداری‌ بره‌برداری‌ وارد شده آنها ب‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ واگذار شده‌ قرارداده شده است‌ تاانقضاء مدت‌ اجرای‌ طرح‌ نمی‌توان‌ ب‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارک‌ ملی‌ اختصاص‌ داد.

ماده‌ ۲۶ـ سوارد شدهمان‌ جنگلهاو مراتع‌ کشور موظف‌ قرارداده شده است‌ قبل‌ وارد شده واگذاری‌ طرحهای‌ بره‌برداری‌ نظر سوارد شدهمان‌ را در مورد اجرای‌ طرحهای‌ مزبور وارد شده لحاظ‌ تعیین‌ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارک‌ ملی‌ خوقرارداده شده استار شود ولی‌ پس‌ وارد شده اعلام‌ نظر نمی‌توان‌ در محدوده‌ جنگلی‌ که‌ طرح‌ آن‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارک‌ ملی‌ اعلام‌ کرد.

ماده‌ ۲۷ـ در مواردیکه‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ بخواهد جنگلهای‌ قابل‌ بره‌برداری‌ را بعنوان‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و یا پارک‌ ملی‌ اعلام‌ کند، باید قبلاً موافقت‌ سوارد شدهمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور را جلب‌ نماید.

ماده‌ ۲۸ـ آیین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ توسط‌ سوارد شدهمان‌ تهیه‌ و ب‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.  آیین‌نامه‌های‌ مزبور وارد شده جمله‌ شامل‌ موضوعات‌ زیر خواهد بود:

الف‌ـ تعاریف‌ شکار و صید و حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ و جانوران‌ زیانکار و پارک‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ وقرق‌ اختصاصی‌

ب‌ـ تعیین‌ مقررات‌ مربوط‌ ب‌ پارک‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌

پ‌ـ تعیین‌ مقررات‌ منع‌ یا محدودیت‌ خرید و فروش‌ عرضه‌ و نگهداری‌ جانوران‌ وحشی‌ و همچنین‌ تکثیر و پرورش‌ و واردات‌ وصادرات‌ آنها با همکاری‌ سوارد شدهمانهای‌ مربوط‌ در حدود قوانین‌ کشور

ت‌ـ تعیین‌ نحوه‌ همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سایر سوارد شدهمانهای‌ وابسته‌ ب‌ دولت‌ با سوارد شدهمان‌

ث‌ـ تعیین‌ انواع‌ پروانه‌های‌ مذکور در ماده‌ ۷ این‌ قانون‌ و شرایط‌ صدور آن‌

ماده‌ ۲۹ـ امور مربوط‌ ب‌ صید در رودخانه‌هایی‌ که‌ ب‌ دریای‌ خزر می‌ریزند تا مسافتی‌ وارد شده مصب‌ هر یک‌ وارد شده رودخانه‌ها که‌ ب‌ پیشنهاد شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌گردد   و همچنین‌ امور مربوط‌ ب‌ صید در آبای‌ خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ ومرداب‌ انزلی‌ وارد شده شمول‌ مقررات‌ مربوط‌ ب‌ صید آبزیان‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مستثنی‌ قرارداده شده است‌. شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ و شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ جنوب‌ وظائف‌ مربوطه‌ را طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ خود عهده‌دار خواهند بود.

ماده‌ ۳۰ـ وجوه‌ حاصل‌ وارد شده اجرای‌ قانون‌ شکار و صید غیر وارد شده درآمد ناشی‌ وارد شده بای‌ پروانه‌های‌ شکار و صید و ضرر و زیان‌ که‌ ب‌ موجب‌ بند(الف‌) ماده‌ (۴۵) قانون‌ وصول‌ برخی‌ وارد شده درآمدهای‌ دولت‌ هزینه‌ خواهد شد ب‌ حساب‌ خاصی‌ نزد خزانه‌داری‌ کل‌ واریز می‌شود. سوارد شدهمان‌ برنامه‌ بودجه‌ موظف‌ قرارداده شده است‌ همه‌ ساله‌ معادل‌ هفتاددرصد(۷۰%)آن‌ را بطور جداگانه‌ در بودجه‌ سوارد شدهمان‌ منظور کند تا صرف‌ حفاظت‌ وارد شده حیات‌ وحش‌، کنترل‌ مناطق‌ تحت‌ نظارت‌ سوارد شدهمان‌ و تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ ب‌ اجرای‌ ماده‌ (۹) قانون‌ شکار و صید مصوب‌ ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌ بعدی‌ آن‌ شود. ماده‌ ۳۱ـ قانون‌ صید و شکار مصوب‌ اسفند ۱۳۳۵ ملغی‌ قرارداده شده است‌.

ماده‌ ۳۲ـ وارد شده تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مستخدمین‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ وارد شده لحاظ‌ قرارداده شده استخدامی‌ تابع‌ قانون‌ قرارداده شده استخدامی‌ کشوری‌ خواهند بود.  تبصره‌ ۱ـ نحوه‌ اجرای‌ ضوابط‌ قانون‌ قرارداده شده استخدامی‌ کشوری‌ و تبدیل‌ وضع‌ قرارداده شده استخدامی‌ فعلی‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با قانون‌ قرارداده شده استخدام‌ کشوری‌ و ترتیب‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ آنان‌ وارد شده لحاظ‌ بوارد شدهنشستگی‌ و وظیفه‌ و همچنین‌ نحوه‌ محاسب‌ و واریز کسور بوارد شدهنشستگی‌ آنان‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سوارد شدهمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و پس‌ وارد شده تایید سوارد شدهمان‌ امور اداری‌ و قرارداده شده استخدامی‌ کشور ب‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می‌رسد.

—————————————————————————————————————————————————————–

۱ـ قانون اصلاح قانون شکار و صید در تاریخ های ۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ ب تصویب رسیده قرارداده شده است .

۲ـ وارد شده ماده ۴ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سوارد شدهمانهای وزارت کشاوزری و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۱۲۳ـ ب ماده ۳۲ این قانون مراجعه شود

۴ و ۵ـ بموجب مصوب شماره ۱۶۸ مورخ ۷۸/۶/۳ شورایعالی حفاظت هوا ، اختیارات بندهای پ و ت قانون شکار و صید ب رئیس سوارد شدهمان حفاظت هوا تفویض گردید .

۶ـ بندهای ۱،۲و۳ ماده ۳ قانون وصول برخی وارد شده درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی ب شرح زیر در مورد مجوارد شدهاتهای کمتر وارد شده ۹۱ روز اعمال خواهد شد .

ماده ۳ـ قوه قضائیه موظف قرارداده شده است کلیه درآمدهای خدمات قضائی وارد شده جمله خدمات مشروحه زیررا دریافت و ب حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید:

۱- درهرموردکه درقوانین حداکثر مجوارد شدهات کمتر وارد شده نودویک روز حبس ویا مجوارد شدهات تعزیری حکم ب جزای نقدی وارد شده هفتاده هزارویک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.

۲- هرگاه حداکثر مجوارد شدهات بیش وارد شده نودویک روز حبس وحداقل آن کمتروارد شده این باشد دادگاه مخیر قرارداده شده است که حکم ب بیش وارد شده سه ماه حبس یاجزای نقدی وارد شده هفتادهزارویک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳- در صورتیکه مجوارد شدهات حبس با جزای نقدی توام باشد وب جای حبس ومجوارد شدهات تعزیری جزای نقدی موردحکم واقع شود هردو مجوارد شدهات نقدی جمع خواهد شد.

۷- ب موادی وارد شده قانون تشدید مجوارد شدهات اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مندرج در صفحه ۱۶۱مراجعه شود.

۸- صدر ماده ۲۹ طبق تبصره ۱ماده یک لایحه قانونی مجوارد شدهات صید غیرمجوارد شده وارد شده دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵۸/۵/۴ بشرح ذیل اصلاح شده قرارداده شده است:

تبصره ۱- مسافت وارد شده مصب هریک وارد شده رودخانه ها توسط  شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد .

۹- لایحه اصلاح ماده الحاقی ب قانون شکاروصید مصوب ۱۳۵۳ وتبصره آن (مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱).

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *