قانون مدیریت پسماندها | دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنب‌ مورخ بیستم اردیبشت ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۹ ب تأیید شورای نگهبان رسیده قرارداده شده است.

‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ ب منظور حفظ هوا کشور وارد شده آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بینه آنها، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سوارد شدهمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاصحقیقی‌ و حقوقی موظفند مقررات و سیقرارداده شده استهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده ۲ – عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون ب کار رفته قرارداده شده است دارای معانی زیر‌ می‌باشد:
‌الف – سوارد شدهمان: سوارد شدهمان حفاظت هوا.
ب – پسماند: ب مواد جامد، مایع و گوارد شده (‌غیر وارد شده فاضلاب) گفته می‌شود که ب طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل وارد شده فعالیت انسان بوده و وارد شده نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.‌

پسماندها ب پنج گروه تقسیم می‌شوند:

۱ – پسماندهای عادی:
‌ب کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که ب صورت معمول وارد شده فعالیتهای روزمره انسانها‌ در شهرها، روستاها و خارج وارد شده آنها تولید می‌شود وارد شدهقبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های‌ساختمانی.

۲ – پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی)
‌ب کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی وارد شده بیمارستانها، مراکز بداشتی، درمانی،‌آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشاب گفته می‌شود. سایر پسماندهای‌ خطرناک بیمارستانی وارد شده شمول این تعریف خارج قرارداده شده است.

۳ – پسماندهای ویژه:
‌ب کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که ب دلیل بالا بودن حداقل یکی وارد شده خواص‌ خطرناک وارد شده قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشاب آن ب‌مراقبت ویژه نیوارد شده داشته باشد و آن دسته وارد شده پسماندهای پزشکی و نیز بخشی وارد شده پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیوارد شده ب مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌می‌شوند.

۴ – پسماندهای کشاورزی:
‌ب پسماندهای ناشی وارد شده فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود وارد شده قبیل‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌مصرف.

۵ – پسماندهای صنعتی:
‌ب کلیه پسماندهای ناشی وارد شده فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع گوارد شده، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود وارد شده قبیل براده‌ها، سرریزها‌و لجن‌های صنعتی.
ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی قرارداده شده است که مسؤول‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط ب تولید، جمع‌آوری،‌ ذخیره‌سوارد شدهی، جداسوارد شدهی، حمل ونقل، بوارد شدهیافت، پردوارد شدهش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد.

۱ – دفع: کلیه روشهای وارد شده بین بردن یا کاهش خطرات ناشی وارد شده پسماندها وارد شدهقبیل‌بوارد شدهیافت، دفن بداشتی، زباله‌سوزی.
۲ – پردوارد شدهش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر ب تسهیل در‌عملیات دفع گردد.

‌د – منظور وارد شده آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بسوارد شدهی محیط‌زیست – مصوب ۱۳۵۳٫۳٫۲۸ – قرارداده شده است.
‌تبصره ۱ – پسماندهای پزشکی و نیز بخشی وارد شده پسماندهای عادی، صنعتی و‌کشاورزی که نیوارد شده ب مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
‌تبصره ۲ – فهرست پسماندهای ویژه وارد شدهطرف سوارد شدهمان، با همکاری دستگاههای‌ ذی‌ربط تعیین و ب تصویب شورای عالی حفاظت هوا خواهد رسید.
‌تبصره ۳ – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط ب خود می‌باشند.
‌تبصره ۴ – لجن‌های حاصل وارد شده تصفیه فاضلابای شهری و تخلیه چاههای جذبی‌ فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی‌قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۳ – مؤسسه قرارداده شده استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف قرارداده شده است با همکاری‌ وزارت بداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، قرارداده شده استاندارد‌کیفیت و بداشت محصولات و مواد بوارد شدهیافتی و درگیرکننده‌های مجوارد شده آنها را تهیه نماید.

‌ماده ۴ – دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بوارد شدهیافت و دفع پسماندها‌ تدابیر لوارد شدهم را ب ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمایند.

آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

۱ – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌نماید.
۲ – تسهیلات لوارد شدهم برای تولید و مصرف کالاهایی که بوارد شدهیافت آنها سهل‌تر قرارداده شده است،‌فراهم
شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بوارد شدهیافت پسماند آنها مشکل‌تر قرارداده شده است،‌محدود شود.
۳ – تدابیری اتخاذ شود که درگیرکننده وارد شده مواد اولیه بوارد شدهیافتی در تولید گسترش یابد.
۴ – مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی وارد شده هزینه‌های بوارد شدهیافت بر عهده
تولیدکنندگان‌محصولات قرار گیرد.

‌ماده ۵ – مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت‌بداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بداشت و ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.

‌ماده ۶ – سوارد شدهمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش‌اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت‌اطلاع‌رسانی و آموزش، جداسوارد شدهی صحیح،‌ جمع‌آوری و بوارد شدهیافت پسماندها اقدام و با‌ سوارد شدهمانها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.

‌تبصره – وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی ب منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت ب اطلاع‌رسانی‌ و آموزشروستائیان و تولیدکنندگان اقدام لوارد شدهم را ب عمل آورند.

‌ماده ۷ – مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر وارد شده صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها ب عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج وارد شده حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها ب عهده بخشداری‌ها می‌باشد.

مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه ب‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن ب پسماند عادی ب عهده شهرداریها،‌ دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

‌تبصره – مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی وارد شده عملیات مربوط ب‌جمع‌آوری، جداسوارد شدهی و دفع پسماندها را ب اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

‌ماده ۸ – مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را وارد شده تولیدکننده‌پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند‌ نماید.

‌ماده ۹ – وزارت کشور باهماهنگی سوارد شدهمان موظف قرارداده شده است برنامه‌ریزی و تدابیر لوارد شدهم‌ برای جداسوارد شدهی پسماندهای عادی را ب عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین نماید.‌

مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را‌ ب‌صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بوارد شدهیافت یا دفن نمایند.

‌ماده ۱۰ – وزارت کشور موظف قرارداده شده است دراجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف‌مدت شش ماه پس وارد شده تصویب این قانون، نسبت ب تهیه دستورالعمل تشکیلات و‌سامان‌دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام‌نماید.

‌ماده ۱۱ – سوارد شدهمان موظف قرارداده شده است با همکاری وزارتخانه‌های بداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی (‌درمورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (‌درمورد‌پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (‌ درمورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌روشهای مربوط ب مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست ب تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و‌روشهای مصوب هستند.

‌ماده ۱۲ – محل‌های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت‌کشور با هماهنگی سوارد شدهمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ – شورای عالی شهرسوارد شدهی و معماری موظف قرارداده شده است در طرحهای ناحیه‌ای‌جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.
‌تبصره ۲ – وزارت کشور موظف قرارداده شده است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لوارد شدهم را جهت‌ایجاد و بره‌برداری وارد شده محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم‌نماید.

‌ماده ۱۳ – مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌آنها در محیط و یا فروش، درگیرکننده و بوارد شدهیافت این نوع پسماندها ممنوع قرارداده شده است.

‌ماده ۱۴ – نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بوارد شدهل و‌ با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه‌تابع آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – تولیدکنندگان آن دسته وارد شده پسماندهایی که دارای یکی وارد شده ویژگی‌های‌پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بینه‌سوارد شدهی فرآیند و بوارد شدهیابی، پسماندهای خود‌را ب حداقل برسانند و درمواردی که حدود مجوارد شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی‌شده قرارداده شده است، در حد مجوارد شده نگهدارند.

‌ماده ۱۶ – نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع،‌ صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد‌ بود. درغیر این صورت اشخاص متخلف ب حکم مراجع قضایی ب جزای نقدی در بار اول‌برای پسماندهای عادی وارد شده پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها وارد شده دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا یکصد‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار، هر بار ب دو برابر مجوارد شدهات قبلی در این‌ماده محکوم می‌شوند.

متخلفین وارد شده حکم ماده (۱۳) ب جزای نقدی وارد شده دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا‌ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار ب دوبرابر حداکثر مجوارد شدهات و‌درصورت تکرار مجدد هر بار ب دو برابر مجوارد شدهات بار قبل محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۷ – متخلفین وارد شده حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌کنوانسیون بوارد شدهل را ب کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت‌نظارت و طبق نظر سوارد شدهمان (‌مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود ب نحو‌مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت ب مجوارد شدهاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۱۸ – در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌سوارد شدهمان و وزارت بداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند‌فوراً اقداماتی را که منجر ب بروز آلودگی و تخریب هوا می‌شود متوقف نموده و‌بلافاصله مبادرت ب رفع آلودگی و پاکسوارد شدهی محیط نمایند. درصورت قرارداده شده استنکاف، مرجع‌قضایی خارج وارد شده نوبت ب موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌جریمه تعیین شده ملزم ب رفع آلودگی و پاکسوارد شدهی خواهد نمود.

‌ماده ۱۹ – در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌پرداخت جریمه ب نفع صندوق دولت، ب پرداخت خسارت ب اشخاص و یا جبران‌خسارت وارده بنا ب درخوقرارداده شده است دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجوارد شده، علاوه بر مجوارد شدهاتهای‌مذکور، ب یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
‌تبصره – درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، ب‌ حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲۱ – درآمد حاصل وارد شده جرایم این قانون ب حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و‌همه ساله معادل وجوه واریزی وارد شده محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه‌سنواتی پیش‌بینی می‌شود، دراختیار دستگاههایی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سوارد شدهی، اطلاع‌رسانی و رفع‌آلودگی ناشی وارد شده پسماندها، حفاظت وارد شده هوا و تأمین امکانات لوارد شدهم در جهت‌اجرای این قانون گردد.

‌ماده ۲۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سوارد شدهمان با همکاری وزارت کشور و‌سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و ب تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده ۲۳ – نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده سوارد شدهمان می‌باشد.

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *