۹۵ درصد مناطق کشور دچار خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط قرارداده شده است

۲۷ اردیبشت ۱۳۹۷

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): اخیرا نقشه پهنه بندی خشکسالی در سطح کشور توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران منتشر شده قرارداده شده است.

این گزارش قابل تامل که در تاریخ ۹۷/۲/۳ تنظیم و منتشر شده قرارداده شده است، یک دوره یک ساله را وارد شده ابتدای اردیبشت ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۷ بررسی می کند.

بر اساس این گزارش بیش وارد شده ۹۵ درصد کشور در دوره مذکور دچار خشکسالی بسیار شدید، شدید، متوسط و خفیف بوده و در هیچ منطقه ای حد نرمال (ب جز دو نقطه کوچک) و هیچ یک وارد شده سطوح ترسالی حتی ترسالی ضعیف ب ثبت نرسیده قرارداده شده است.

خشکسالی خفیف بصورت لکه های پراکنده و کم سطح و حد نرمال نیز تنها در دو منطقه بسیار کوچک در آذربایجان شرقی و مرز قرارداده شده استان گلستان و خراسان شمالی ثبت شده قرارداده شده است.

تعریف خشکسالی هواشناسی:

هواشناسان خشکسالی را بارش کمتر وارد شده حد معمول که منجر ب تغییر الگوی آب وهوایی می گردد، تعریف کرده اند. بنابراین خشکسالی وارد شده نظر هواشناسی اساساً ب حالتی وارد شده خشکی ناشی وارد شده کمبود بارندگی اطلاق میشود.

خشکسالی معمولاً بر اساس درجه خشکی (در مقایسه با مقادیر نرمال یا میانگین) و طول دوره خشکی تعریف می شود.

تعاریف خشکسالی هواشناسی بایستی ب صورت موردی برای هر منطقه خاص در نظر گرفته شود چرا که شرایط جوی که موجب کمبود بارش می شود، وارد شده منطقه ای ب منطقه دیگر شدیداً تغییر می کند.

تعریف خشکسالی وارد شده دیدگاه هواشناسی در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت میباشد. ب همین دلیل وارد شده این دیدگاه ب کار بردن یک تعریف وارد شده خشکسالی که در قسمتی وارد شده جهان متداول میباشد برای دیگر جاها مناسب نمی باشد. بعلاوه اهمیت دیدگاه هواشناسی در این قرارداده شده است که اندوارد شدهه گیری های هواشناسی اولین نشانه بروز خشکسالی می باشد.

در مناطقی که وجود دوره هایی طولانی بدون بارندگی امری عادی قرارداده شده است تعریفی مبتنی بر تعداد روزهایی با بارش کمتر وارد شده یک حد آستانه خاص، غیر واقعی قرارداده شده است. در سایر تعاریف رابطه ای ما بین میزان انحراف واقعی بارش ب مقادیر متوسط ماهانه، فصلی یا سالانه برقرار م

وارد شده دیدگاه اقلیم شناسان، خشکسالی یک پدیده طبیعی قرارداده شده است که در اثر تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی وارد شده کاهش نزولات جوی کمتر وارد شده حد معمول خود ب خود ب وجود می آید و ادامه آن موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی می شود.

وارد شده طرفی چون وارد شده دیدگاه جغرافیایی تعریف خشکسالی مفهومی مکانمند می باشد، شدت خشکسالی در هر محل تابعی وارد شده ضریب تغییر پذیری بارش در همان محل قرارداده شده است. بنابراین وارد شده نظر اقلیم شناسی خشکسالی قابل تعیین قرارداده شده است و درجه خشکسالی و ترسالی تعیین می گردد.

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *