دسته: یوسف سعادت

روایت تصویری وارد شده ۷ رخداد مجلس دهم که عکس‌های آنها حاشیه‌سوارد شده شد | وارد شده آتش زدن برجام تا گلابی و کاهوخوری و سلفی معروف با موگرینی …

روایت تصویری وارد شده ۷ رخداد مجلس دهم که عکس‌های آنها حاشیه‌سوارد شده شد | وارد شده آتش زدن برجام تا گلابی و کاهوخوری و سلفی معروف با موگرینی … منبع :همشهری آنلاین

روایتی وارد شده تهدیدهای عجیب برخی نمایندگان مجلس یوارد شدهدهم برای رئیس شدن | تنش‌ها خیلی شدید قرارداده شده است

روایتی وارد شده تهدیدهای عجیب برخی نمایندگان مجلس یوارد شدهدهم برای رئیس شدن | تنش‌ها خیلی شدید قرارداده شده است منبع :همشهری آنلاین