دسته: یوسف سعادت

ماجرای جنجالی ماسک‌های بوارد شدهیافتی چیست؟ | امتناع صاحب ماسک‌ها وارد شده ارائه توضیح | واکنش معاون وزیر بداشت

ماجرای جنجالی ماسک‌های بوارد شدهیافتی چیست؟ | امتناع صاحب ماسک‌ها وارد شده ارائه توضیح | واکنش معاون وزیر بداشت منبع :همشهری آنلاین